A BAVA-Com Kft. - a PREVOST magyarországi disztribútora • Hívjon minket: +36-309 528 248
BAVA-Com Kft.
1086 Budapest, Csobánc u. 11.
Tel.: +36-309 528 248
Fax: +36-1- 459 0026
info@bavacom.hu

A prevost.bavacom.hu weboldalak használatára vonatkozó rendelkezések
Érvényes: 2015. május 8-tól visszavonásig

1. Regisztrációs eljárás a rendelési felület igénybevételéhez

Az online rendelési lehetőséget csak előzetesen regisztrált - aktiváció során ellenőrzőtt és a BAVA-Com által jóváhagyott ügyfelek vehetik igénybe. A felület kizárólag a rendelés továbbítására alkalmas. A szerződéses feltételek közös egyeztetéssel kerülnek kialakításra és külön szerződés keretében kerülnek rögzítésre. Fenn tartjuk a jogót a regisztráció indoklás nélküli elutasítására és nem fogadunk el regisztrációt közvetlen versenytársaktól. Rendelését természetesen elküldheti a hagyományos útakon is, mint e-mail, fax, levél. A regisztráció során kérünk minden adatot pontosan megadni, pontatlan adatszolgáltatás esetén a regisztrációt elutasítjuk. A megadott adatokat és az elküldött információkat bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki.

2. Jogok

A www.prevost.bavacom.hu weboldalon található tartalmakat szerzői jog védelme alatt állnak. Minden kép, adatlap, márkajegy, logo, műszaki dokumentáció a tulajdonosok jogvédelme alatt áll.

3. Tartalmak - felhasználás - felelősség

A www.prevost.bavacom.hu weboldalakon található tartalmak Információs jellegűek, szabadon letölthetőek, tárolhatóak és nyomtathatóak. A letöltött anyagok továbbhasznosítása, felhasználása hirdetési vagy kereskedelmi céllal a BAVA-Com Kft illetve a PREVOST írásos engedélye nélkül tilos. Az információközlésen kivül semmilyen más jog nem kerül elismerésre. A weboldalról beszerzett műszaki dokumentáció naprakész állapota nem garantált, csupán információs jelleggel használhatóak és nem kötelezik a Bava-Com Kft-t semmilyen felelősségre. A felhasználó maga kötelezett, hogy ellenőrizze az adott termék alkalmasságát és annak az adott felhasználási körülmények között a rendeltetésszerű használatnak való megfelelőséget.

ÁSZF - a BAVA-COM Kft. általános szerződési feltételei
Érvényes: 2015. május 8-tól visszavonásig

1. Általános feltételek:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a BAVA-Com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Dobozi u. 49-53.; adószáma: 12993554-2-42.), továbbiakban, mint Eladó értékesítési és szolgáltatási szerződési feltételeit valamint az általa üzemeltet weblapok használati feltételei szabályozza, amennyiben egyedi szerződés keretében a felek ettől eltérő feltételekről nem állapodtak meg. Jelen ÁSZF részét képezi az Eladó és Vevő közötti egyedi szerződéseknek. A BAVA-Com Kft. általi értékesítésekre és szolgáltatásokra kizárólag jelen ÁSZF és az írásban megkötött egyedi szerződések vonatkoznak. Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés vagy a Vevő beszerzési feltételei között, úgy az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az egyedi szerződésben a felek kizárhatják az ÁSZF bizonyos részeinek vagy egészének alkalmazását. Vevő kijelenti, hogy a termékeket rendeltetésszerű üzleti tevékenysége körében vásárolja meg saját használat, vagy továbbértékesítés céljából, és a vásárlás folyamán létrejött Egyedi Szerződés nem minősül a 45/2014 (II.26.) Korm.rend. szerinti fogyasztói szerződésnek.

2. Az Egyedi Szerződés létrejöttének és módosításának feltételei

Vevő a termékek szállítására ajánlatot kérhet Eladótól a megadott elérhetőségeken: faxon, e-mailben, webes rendelési felületen vagy postai úton. Eladó a megrendelést visszaigazolja legkésőbb 48 órán belül, melyben eladó a szállítás feltételeit rögzíti. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül Vevő Eladó ajánlatát írásban (postai úton, e-mailen vagy faxon) teljes egészében elfogadja, úgy Eladó ajánlatának tartalma szerint Egyedi Szerződés jön létre a felek között, mely a Vevő írásbeli visszaigazolásának Eladó által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Ha Vevő az Eladó ajánlatát eltérő tartalommal, vagy az ajánlati kötöttség időtartamán túl igazolja vissza, akkor az Egyedi Szerződés nem jön létre a felek között egészen addig, amíg a felek az eltérés, vagy az ajánlati kötöttség tekintetében meg nem állapodnak egymással.
Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével lehetséges.

3. Árak:

Az Egyedi Szerződésben foglalt árak alapesetben nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és egyéb államilag megállapított fizetési kötelezettség nélkül értendők. Az árak nem tartalmazzák, így Vevőt terhelik azok a költségek is, melyek csomagolásból, vagy különleges szállítási és raktározási körülményekből származnak kivéve, ha Eladó ajánlatában, írásban kifejezetten felajánlotta és az ajánlati árba beleértette ezeket a költségeket.

4. Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés:

A Termékek tulajdonjoga a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírása napján száll át a Vevőre. A tulajdonjog megszerzéséig Vevő a Termékeket, mint az Eladó tulajdonát köteles raktározni és biztosítani (annak teljes csereértékén), valamint tartozik elszámolni az Eladónak minden egyes ügyletről, beleértve a biztosítási eljárást is. Eladó fenntartja a jogát a Termékek visszakövetelésére a vételár kifizetésének késedelme, vagy elmulasztása esetén. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladót megillető vételár maradéktalan kifizetést nem nyer, úgy a kár enyhítésének érdekében Eladó jogosult arra a területre belépni, ahol a terméket tárolják, és megilleti az elvitel joga, ezzel kapcsolatban a Vevő birtokvédelmi kifogást nem támaszthat. A kárveszély a Termékek birtokba adásával száll át a Vevőre.

5. Szállítási határidők, teljesítés helye:

Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában Eladó rendelkezésére álló információk alapján lettek meghatározva. Amennyiben az Eladó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az Egyedi Szerződésben megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. Az Eladó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Eladó fenntartja a jogot rész-szállításra illetve rész- számla kiállítására. Amennyiben a Vevő az átadás-átvételre felajánlott Termékeket indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Eladót megillető egyéb jogokat nem érintve Eladónak lehetősége van - az átadás-átvételre felajánlott Termékeket a Vevő költségére és kockázatára őrizni; - kárenyhítés keretében a Termékeket az adott piaci körülmények között elérhető ésszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken a termékekért kapott vételárral azzal, hogy a vételárból Eladó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit. - a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett Termék nettó vételárának 1%-a/nap. Amennyiben az Egyedi Szerződés másképpen nem rendelkezik, úgy a teljesítés helye az Eladó telephelye.

6. Fizetési feltételek:

Vevő az Eladót megillető árat/díjat az Eladó által megjelölt bankszámlaszámra az Egyedi Szerződésben meghatározott formában és a határidőn belül köteles átutalni. Amennyiben a Vevő Eladóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más eladói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Eladó egyéb jogait, az Eladó felfüggesztheti a szállítást és ezzel egy időben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával az Eladó teljesítési határideje meghosszabbodik. Az Eladó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Vevő megtéríteni köteles.

7. Jótállás:

Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, az Eladó az általa forgalmazott termékekre egy éves jótállást vállal az értékesítés időpontját követően, feltéve, hogy az Eladó által rendelkezésre bocsátott használati utasítás szerint történik a használat. Eladónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Vevő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg. Eladó jótállási kötelezettségét elsősorban termékcserével, esetenként termékjavítással teljesíti. Amennyiben a Termékek valamely tartozéka, vagy alkatrésze kijavításra, vagy kicserélésre kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított, vagy kicserélt tartozékra, vagy alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot. Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra: - szándékos károkozás és hanyagság; - természetes elhasználódás; - nem rendeltetésszerű használat; - a terméken módosítás vagy átalakítás történik; - a környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása, - nem megfelelő felhasználás;

8. A felek kötelezettségei

A Vevő köteles a termékeket a vonatkozó műszaki leírásokban és felhasználási útmutatókban meghatározott feltételek szerint használni. Vevő köteles biztosítani, hogy a Termékek használatát és raktározását szakképzett, megfelelő oktatásban részesített személyzet végezze, valamint azt is, hogy az Eladó által meghatározott teljesítmény- és környezeti feltételekre vonatkozó követelmények és feltételezések teljesüljenek. A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében. Az Eladó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, a Termékek használatához szükséges dokumentációkat a Vevő részére átadta és azt a Vevő hiánytalanul átvette. Átadás- átvétel esetén a leszállított Termékek átvételét a Vevő a szállítólevél vagy számla átvételekor aláírásával igazolja. A Vevő akkor teljesített szerződésszerűen, ha a Terméket szállítólevéllel együtt átvette és a vételárat az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint megfizette az Eladó részére.

9. Bizalmas információk

Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket az Eladó az Egyedi Szerződés teljesítése során a Vevő rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak (“Bizalmas Információ”) kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy amelyek köztudomásúak. Vevő a Bizalmas Információt köteles bizalmasan, a Eladó üzleti titkaként kezelni. Vevő Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fed fel Bizalmas Információt harmadik fél előtt. Vevő Bizalmas Információra vonatkozó kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak.

10. A felelősség korlátozása

Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a Szerződés megszegésével, annak teljesítésével vagy nem teljesítésével összefüggésben okozott mindennemű kárát, amely szándékos magatartásából ered, továbbá amit az életben, a testi épségben és az egészségben okozott, továbbá amely bűncselekményének következménye. Minden más esetben, így a Vevő tulajdonában keletkezett kár esetén az Eladó kártérítési felelőssége – beleértve az esetleges kötbérfizetési kötelezettségét is – az Eladó számára fizetendő ellenszolgáltatás összegének 30%-áig terjed. Eladó azon szerződésszegései esetén, amelyekre nézve a Felek kötbért kötöttek ki, az Eladó kártérítési felelőssége a Szerződésben meghatározott kötbérek megfizetésére korlátozódik. Eladó, azok jogalapjától függetlenül, nem tartozik felelősséggel a közvetett és következményi károkért és vele szemben ilyen igények nem támaszthatók. A közvetett és következményi károk többek közt magukban foglalják, az elmaradt hasznot, a termelés- és árbevétel kiesést, szerződésvesztést, a szerződés tárgyát képező berendezések korlátozott, vagy meghiúsult használata miatti veszteségeket és minden más hasonló hátrányt. Vevő és Eladó köteles a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében minden ésszerű intézkedést megtenni. Jelen pontban írt rendelkezések felülírnak minden más, ezzel ellentétes tartalmú kikötést. A Vevő kifejezetten lemond arról, hogy az Eladó vezető tisztségviselőjével szemben az Egyedi szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

11. Vis maior:

Sem Vevő, sem az Eladó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő.

12. Engedményezés:

Az Egyedi Szerződés az Eladó és Vevő általános jogutódait is köti és közöttük hatályban marad. A kötelezettségek azonban személyesen kötik a feleket, így a kötelezettségek, valamint az Egyedi Szerződés egészének átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben Vevő nem fizeti meg határidőre a leszállított termékek valamint szolgáltatások ellenértékét, úgy automatikusan egyetért az Eladó követelésének harmadik félre történő engedményezésével.

13. Speciális végfelhasználó:

Vevő köteles Eladót előzetesen tájékoztatni a Termékek atomerőműben történő felhasználásának szándéka esetén. Vevő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy: Közvetve atomerőműbe történő szállítás esetén: - nem ír alá olyan szerződést, melyben atomkár miatt vele szemben visszkereseti igény érvényesíthető; vagy - amennyiben a piac által megkövetelt, hogy Vevő atomkár tekintetében kártalanítást vállaljon az atomerőművel szemben, Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó ez esetben is kizárólag az ÁSZF-ben rögzített mértékű korlátozott felelősséget vállal Vevővel szemben.

14. Referencia

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladóval létrejött jogviszonyára az Eladó referenciaként korlátozásmentesen hivatkozzon.

15. Egyéb rendelkezések

Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdéseken a Ptk. szabályai az irányadók. A felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére a 2013. évi V. törvény (Polgári perrendtartásról szóló törvény) rendelkezései az irányadóak.